keskiviikko 3. lokakuuta 2012

Unelmatalkoiden tulokset ohjenuoraksi

 

Syyskuun 11. päivänä Unelmatalkoissa opiskelijat ideoivat Unelmatehtaan sisältöjä 5 eri ideointipajassa. Ideointipajojen teemoina olivat opintojen toteutustavat, yhteistyön muodot elinkeinoelämän kanssa, monialaisen yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet, innostavan toiminnan muodot ja sisällöt sekä ihanneyhteisön sisältö. Tavoitteena oli saada tietoa opiskelijoilta, millaiset sisällöt ja toimintatavat opinnoissa lisäävät ideoiden syntymistä sekä miten ja millaista yhteistyötä halutaan tehdä.
Tulokset toimivat pohjana tulevan toiminnan ja sisältöjen suunnittelulle. Case Napapiiri on yksi esimerkki ja vaihtoehto monialaisesta ja uutta luovasta toiminnasta. Unelmatalkoiden tulosten lisäksi otetaan mielellään vastaan palautetta ja kommentteja uusista ajatuksista, millaisessa toiminnassa halutaan olla mukana.

 

   

1. Millaiset toteutustavat opinnoissa herättävät ideoimaan?

KÄYTÄNNÖNLÄHEISYYS JA KONKRETIA
Käytännönläheisyydellä ja konkretialla tarkoitetaan tekemällä oppimista, teorian kokeilemista käytännössä ja aitoja toimeksiantoja. Konkreettisesti näitä voidaan toteuttaa jäljittelemällä todellisia työtilanteita sekä todellista työympäristöä. Toimeksiannoissa opiskelijoiden tuotosten oikea hyödyntäminen ja palautteen saanti ovat tärkeässä asemassa. Oppimisessa tarvitaan edelleen teorialuentoja, mutta niihin voi ottaa mukaan oikeita työelämän käytännön esimerkkejä.
VUOROVAIKUTUS
Monipuolinen vuorovaikutus opiskelijoiden välillä, opiskelijoiden ja opettajien välillä, eri alojen välillä sekä sidosryhmien välillä nähtiin tärkeänä osana ajatuksia ja ideoita herättämässä. Konkreettisina vuorovaikutuksen muotoina ovat keskustelut ja väittelyt, kokemusten jakaminen sekä ryhmätyöt. Kansainvälinen vuorovaikutus esimerkiksi vaihto-opiskelijoiden myötä nähtiin melkein hyödyntämättömänä voimavarana.
TOTEUTUSTAVAN RAKENNE
Opintojen toteutustapojen rakenteina nousivat esiin riittävän haastavat aiheet/sisällöt, joissa on hyvä olla riittävästi aikaa työstämiseen. Projektimaiset opintojaksot nähtiin hyvänä vaihtoehtona toteutustavoissa. Opintojen sisältöihin ja niistä syntyviin tuotoksiin halutaan vapautta ja joustavuutta, jotta opiskelija voi hyödyntää enemmän omaa luovuuttaan ja omia ideoitaan.
  
Toteutustavan rakenne
vuorovaikutus
2. Millaista yhteistyötä tehdään elinkeinoelämän kanssa?

Tässä ideointipajassa jaettiin erilaiset roolit kullekin osallistujalle. Tehtävä auttoi samaistumaan eri rooleihin, jolloin havaitaan
paremmin yhteistyökumppaneiden toiveet ja tarpeet.
 
Monipuolista, kattavasti eri ammatillista ja asiantuntijuutta edustavien kanssa, laajoja verkostoja (mm. markkinointi, talous, johtajuus, innovointi, tekniset alat, logistiikka, liikunta-alan osaajat, asiakaspalvelu, kulttuuripalvelut, taidealat)

 • julkisen sektorin viranomaisten kanssa
 • sosiaali- ja terveyspalvelut
 • poliisi
 • ruokapalvelut; lähiruoka
 • sponsorit, managerit
 • urheiluseurat ja muut yhdistykset
 • viestintä, tiedonvälitys, media
 • oma lähipiiri, perhe, suku
 • eettisyys
 • koulutus- ja tutkimusorganisaatiot
 • erilaisuuden ymmärtäminen
 • yhteistyösuhteiden vahvistaminen

3.   Mitkä ovat opiskelijoiden monialaisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet?

MAHDOLLISUUDET
 • Löydetään yhteinen sävel -> Uusia monipuolisia ideoita, loistava kokonaisuus erilaisista näkökulmista (täydentävä osaaminen
 • Toisilta oppiminen, oman ajattelun kehittyminen
 • Toisen auttaminen
 • Oppii ’sietämään’ erilaisuutta ja epävarmuutta (jokainen joutuu kasvamaan prosessissa)
 •  Verkostoituminen
HAASTEET
 • Vaikeus ymmärtää toisia: erilaiset taustat, osaaminen, maailmankuvat, oppimistavat, persoonat, tavoitteet, sitoutuminen, ajankäyttö
 • Miten löydetään yhteinen tavoite?
 • Miten löydetään yhteinen aika?
 • Oikeudenmukainen työnjako (’ettei jää yksin tekemään’)
 • Ujoimpien ideat eivät pääse esiin
 • Miten autetaan toista?
 • Miten ei eksytä ideoiden labyrinttiin? Miten saadaan selkeä lopputulos? (monimutkaisuus, liikaa näkökulmia)
 • Miten päästään umpikujista? Miten autetaan toinen toista ohjaamaan prosessia?


4. Millainen toiminta innostaa ja kiinnostaa sinua opiskelijana?

Pajassa jokainen pohti innostavaa ja kiinnostavaa toimintaa ensin yksin ja lopuksi koko ryhmä kokosi yksittäisistä asioista kokonaisuuksia, joita on alla neljä.

käytännönläheisyys
 • yritysyhteistyö
 • ekskursiot
 • projektit
 • tietotaito
 • työelämälähtöinen
 • tarvittavat työvälineet
 • vaihtoehtoiset työskentelytavat
Itse tekeminen
 • Oma aloitteisuus
 • Itsenäisyys
 •  Etäopiskelu
 • Itsensä toteuttaminen
 • Apua saatavilla tarvittaessa
 • Osaavat ohjaajat
 • Vastuun saaminen
 •  Joustava tahti
Verkostoituminen
 • Vapaa-aika & hyvinvointi
 • Epäviralliset tilanteet
 • Rajoja rikkova
 • Poikkitieteellinen, monialainen
 • Sosiaalisuus
 • Tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä
 • Yhteisöllisyys
 • Toiminnallisuus
 • Kansainvälisyys

Hyödyt
 • Raha
 • Työ, yritys
 • Mahdollisuudet
 • Kontaktit
 • Oman alan toiminta
 • Työkokemusta tarjoava
 • Työtilaisuuksia
 • Vaihtelua
 • Hauskaa

5. Millaiseen yhteisöön opiskelijana haluat kuulua?
Yhteisön sisältöä ideoitiin assosiaatiotehtävän keinoin. A
ssosiaatioina toimivat eläin, ruoka, musiikki ja juhla, joista kysyttiin millainen eläin/ruoka/musiikki/juhla kuvaavat sitä yhteisöä, johon opiskelijana haluat kuulua. Haluttu yhteisö koostuu laumasta, jossa tehdään yhdessä, annetaan, autetaan toisia ja jossa jokainen tuo osansa. Vaikka ollaan yhdessä, laumassa, osataan silti toimia yksilöinäkin. Yhteisön halutaan myös näkevän kauas laaja-alaisesti, jossa hyväksytään erikoisuudet ja siihen on helppo mennä mukaan, yhteisö toimii sulatusuunina. Yhteisön toiminnassa on otettava huomioon, että siellä on sekä nopeaa meininkiä että rentoa ja rauhallista hengailua ja oloa.
lauma
·         Tehdään yhdessä
·         Kaunis yhdessä
·         Autetaan toisia
·         antaminen
·         Jokainen tuo osansa
·         Ei pinta-liitoa, paras porukka
·         Osataan toimia yksilöinäkin
·         monipuolinen
Nähdään kauas, laaja-alaisesti
·         erikoinen
·         Helppo mennä mukaan
·         sulatusuuni
kotoinen
·         Nopeaa menoa
·         Rentoa hengailua
·         Rauhallista oloa

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti